Oddychamy i wdychamy

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W ostatnich dniach wiele mówi się o zanieczyszczeniu powietrza w Opocznie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował bowiem raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza polskich miast w 2014 roku silnie toksycznymi związkami chemicznymi.

Widok z jednego z okien bloku przy ul. Kopernika w Opocznie

Z raportu wynika, że największe zanieczyszczenie powietrza tymi związkami odnotowano w miastach południowej i centralnej Polski. W Opocznie, podobnie jak w Nowym Targu, stężenie toksycznych i kancerogennych związków chemicznych przekroczyło normę o 1500%. Gorzej wypadła tylko Nowa Ruda, w której zanieczyszczenie przekroczyło 1700% normy.

Oto lista 15 najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce wg Państwowego Monitoringu Środowiska przy Inspekcji Ochrony Środowiska (średnioroczny poziom B[a]P - norma 1 ng/m3):

 1. Nowa Ruda – 17 ng/m3
 2. Opoczno – 15 ng/m3
 3. Nowy Targ – 15 ng/m3
 4. Rybnik – 12 ng/m3
 5. Sucha Beskidzka – 11 ng/m3
 6. Proszowice – 10,0 ng/m3
 7. Nowy Sącz - 10,0 ng/m3
 8. Tomaszów Mazowiecki – 9,8 ng/m3
 9. Godów – 9,6 ng/m3
 10. Zakopane – 9,1 ng/m3
 11. Brzeziny – 9,1 ng/m3
 12. Miechów – 9,0 ng/m3
 13. Zabrze – 8,7 ng/m3
 14. Rabka Zdrój – 8,1 ng/m3
 15. Otwock – 8,0 ng/m3

Opublikowany raport uwzględnia takie niebezpieczne związki jak: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren.

Kto temu winien? Największymi trucicielami są właściciele domów jednorodzinnych, gdyż większość ocalałych zakładów przemysłowych działających w Opocznie opalana jest gazem. Choć i te nie skąpią nam różnego rodzaju pyłów, które powinny być zatrzymywane przez filtry.

Widok z jednego z okien bloku przy ul. Kopernika w Opocznie

Jak jednak wynika z ustaleń Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, aż 87% wymienionych wyżej i unoszących się w powietrzu rakotwórczych cząsteczek WWA pochodzi z domowych kotłowni i związane jest z ogrzewaniem budynków. Cząsteczki te powstają bowiem w procesach niecałkowitego spalania związków organicznych. Proces zachodzi zarówno w warunkach naturalnych, jak i w środowisku człowieka (spalanie odpadów, spaliny pojazdów mechanicznych, działalność przemysłowa).

Cóż, ludzie palą czym chcą lub czym mogą. Część z nich pali śmieci z przymusu, ponieważ nie stać ich na zakup opału, ale są też tacy, którzy robią to z premedytacją. Bo w sumie po co płacić za wywóz śmieci, skoro można je puścić przez komin?
Palą więc tacy odpadami organicznymi, plastikiem, starymi futrynami, pieluchami, a nawet zużytymi oponami i czują się bezkarni, ponieważ żadna ze służb nie ma prawa wejść do domu i sprawdzić, czym palą w piecu. Są jednak w błędzie, ale o tym za chwilę.

Ostatnio na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego można przeczytać, że Burmistrz Opoczna podjął kroki zmierzające do poprawy powietrza w naszej gminie.

Czytamy o Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2014-2017, koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska na terenie gminy, Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Opoczno na lata 2014-2020, zobowiązującym Gminę do podjęcia działań mających na celu poprawę jakości środowiska, o programie Kawka oraz akcjach profilaktycznych i edukacyjnych i innych działaniach.

Okazuje się jednak, że rozwiązanie jest dużo prostsze i nie niesie za sobą żadnych dodatkowych kosztów. W tym samym artykule czytamy, że Burmistrz na mocy art. 379 pkt. 2 Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska poprzez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz uprawnionych pracowników.

Widok z jednego z okien bloku przy ul. Kopernika w Opocznie

Przepis ten umożliwia również upoważnienie urzędnika do przeprowadzenia kontroli spalanych przez mieszkańca tworzyw i odpadów.

Wystarczy więc, wzorem innych polskich miast, zarządzeniem burmistrza wprowadzić odpowiednie procedury i upoważnić strażników Straży Miejskiej do przeprowadzania kontroli w zakresie analizy spalanych przedmiotów.

Straż Miejska wyrywkowo lub na skutek zgłoszenia może wówczas skontrolować zawartość paleniska, popielnika oraz bezpośredniego otoczenia pieca. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kary mogą być dotkliwe.
Właściciel posesji nie może odmówić strażnikowi wpuszczenia i przeprowadzenia kontroli, gdyż wówczas sprawa może zostać skierowana na drogę sądową, a konsekwencje mogą być dużo większe.

 

Podstawy prawne kontroli:

Ustawa o odpadach:
Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współstrącaniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31.
Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Prawo ochrony środowiska:
Art. 379
1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
 1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
 2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3.

Kodeks karny:
Art. 225
§ 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.