XIX sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

We wtorek, 28 kwietnia 2020 roku, o godzinie 13:00 odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Opocznie. Podobnie, jak to miało miejsce ostatnio, obrady przeprowadzone zostaną zdalnie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr XVI, XVII i XVIII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
  b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020,
  c) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Opoczno i jej jednostkom organizacyjnym,
  d) zmieniająca Uchwałę nr XV/165/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z Gminy Opoczno,
  e) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych – usługi, pomoc rzeczowa, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe oraz zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,
  f) zasad powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego i szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  g) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki,
  h) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Tomaszów Mazowiecki dotyczącego realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia,
  i) zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Opoczno w ramach procedury repatriacyjnej nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów,
  j) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kolonia Ziębów,
  k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych,
  l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Opocznie obr. 15, stanowiącej własność Gminy Opoczno,
  m) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opoczno na rok 2020”,
  n) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opoczno,
  o) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  p) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  r) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Opoczno,
  s) użytków ekologicznych na terenie gminy Opoczno.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.