X sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

26  sierpnia 2019 roku w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbyła się X sesja Rady Miejskiej VIII kadencji.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr IX z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja na temat działań dotyczących odlewni w centrum Opoczna.
 6. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 7. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich – koszty funkcjonowania.
 8. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (organizacja pracy).
 9. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2019r.
 10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2019r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”,
  b) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygnanowie na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania,
  c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019-2035,
  d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  e) upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania dodatku energetycznego,
  f) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  g) upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
  h) przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opoczno,
  i) ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu,
  j) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
  k) przejęcia przez Gminę Opoczno do zasobu dróg gminnych drogi dojazdowej nr D2 znajdującej się w pasie drogowym drogi krajowej nr 12 w miejscowości Opoczno,
  l) przyjęcia regulaminów korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zlokalizowanych nad Zalewem przy ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego w Opocznie,
  m) zmieniająca uchwałę Nr XXII/226/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Opoczno na lata 2016-2020,
  n) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  o) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Opočno z Republiki Czeskiej,
  p) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Opoczno a miastem Bytča z Republiki Słowackiej,
  q) rozpatrzenia petycji Szulc Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie modernizacji parku maszynowego przeznczonego do zadań oczyszczania gminy, z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa,
  r) rozpatrzenia skargi Pana D.R. w sprawie reprywatyzacji działki przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.