IX sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

28 czerwca 2019 roku w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Opocznie.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr VII i VIII z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.
 7. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2018.
 8. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.
 9. Wykonanie budżetu gminy za rok 2018:
  a. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b. rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  c. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2018 rok,
  b. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna,
  c. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
  d. udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu,
  e. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2035,
  f. zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  g. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie prawa własności nieruchomości do zasobu mienia komunalnego,
  h. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  i. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,
  j. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  k. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej,
  l. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Opoczno,
  m. przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich,
  n. uchylająca uchwałę nr VI/78/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  o. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  p. rozpatrzenia petycji mieszkańców miasta Opoczna oraz okolicznych miejscowości o odwołanie koncertu zespołu KAT,
  q. rozpatrzenia petycji Rycerzy Kolumba o odwołanie koncertu zespołu KAT,
  r. rozpatrzenia petycji Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 w Opocznie o wygospodarowanie oraz zabezpieczenie środków finansowych na poprawę stanu obiektu szkoły, zagospodarowanie terenu boiska szkolnego i poprawę bezpieczeństwa placówki,
  s. rozpatrzenia petycji w sprawie odwołania Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie,
  t. rozpatrzenia wniosku o utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, transmitowanie i udostępnianie w Internecie filmów z obrad komisji Rady Miejskiej w Opocznie.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.