XXII zdalna sesja Rady Miejskiej w Opocznie

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Urząd Miejski w Opocznie informuje, że w piątek, 28 sierpnia 2020r. o godz. 9.00 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu Nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opoczna wotum zaufania.
 8. Wykonanie budżetu gminy za rok 2019:
  a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
  c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu Gminy Opoczno za 2019 rok,
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.
 10. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (organizacja pracy).
 11. Sprawozdanie finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2020r.
 12. Funkcjonowanie Świetlic Wiejskich oraz koszty ich funkcjonowania.
 13. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2020r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2020-2035,
  b) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2020,
  c) odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno,
  e) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,
  f) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Łódzkiemu,
  g) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030,
  h) zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Opoczno,
  i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz,
  j) zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich,
  k) rozpatrzenia skargi J.K. na działanie Burmistrza, związanej z naliczeniem opłat za odbiór odpadów.
 15. Zapytania i wolne wnioski. 
 16. Zamknięcie obrad.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.