Burmistrz z absolutorium

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

25. czerwca, podczas X sesji Rady Miejskiej w Opocznie Burmistrz Opoczna, Rafał Kądziela uzyskał absolutorium.

Rada Miejska w Opocznie po raz pierwszy w tej kadencji podejmowała uchwałę absolutoryjną. Wniosek o udzielenie absolutorium zgłosiła Komisja Rewizyjna.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziły sprawozdania finansowe spółek komunalnych, instytucji kultury i zakładu budżetowego oraz informacja o stanie mienia komunalnego. Następnie radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014, zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

22. maja 2015 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi w składzie: Paweł Jaśkiewicz - przewodniczący, Bogdan Łągwa - członek, Wojciech Newereńczuk - członek, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Opoczna z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok.

Regionalna Izba obrachunkowa rozpatrując sprawozdanie wzięła również pod uwagę sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opoczno za rok 2014, uchwałę Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami organów Gminy dokonującymi zmian budżetu i w budżecie podejmowanymi w roku budżetowym, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi oraz załączoną do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, informację o stanie mienia komunalnego.

Skład Orzekający zwrócił uwagę na ujemny stan środków obrotowych w zakładzie budżetowym. Pomimo iż jego poziom systematycznie maleje, w dalszym ciągu nie osiąga zadowalającego, wynikającego z przepisów stanu.

Jak czytamy w uzasadnieniu opinii RIO: "Prognozowane dochody Gminy Opoczno zostały wykonane w kwocie 101.112.190,75 zł - co stanowi 99,33% planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 97.737.698,22 zł czyli na poziomie 95,43% ustalonego planu. Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 3.374.492,53zł."

Zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej, dochody bieżące wykonano w wysokości 96.400.983, 77 zł, a wydatki bieżące 85.978.615,02 zł co oznacza - że zachowana została reguła wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 4.711.206,98 zł (tj.76,54% planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 11.759.083,20 zł (tj. 90,73% planu).

Na podstawie sprawozdania o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku RIO ustaliła, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Opoczno posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 50.706.993 zł.

28. maja 2015 roku Komisja Rewizyjna w składzie Jarosław Jurowski - Przewodniczący, Tomasz Kopera, Eugeniusz Łączek, Tomasz Rurarz, Jan Stępień, Barbara Wacławiak, podjęła uchwałę, w której pozytywnie oceniła wykonanie budżetu w 2014 roku i wnioskowała o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Opoczna.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 16 radnych. Głosów sprzeciwu nie było, natomiast jeden z radnych wstrzymał się od głosu.

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.