VI edycja Konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy zaprasza do udziału w Konkursie Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Starosta Opoczyński Józef Róg.

 

Regulamin Konkursu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, których można wskazać za wzór wychowawców dla całej społeczności oświatowej w Powiecie Opoczyńskim oraz przyznanie tytułu Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2017 w czterech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
 2. Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018 („Konkurs”).
 3. Organizatorem Konkursu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie.
 4. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Opoczyński.
 5. Patronami Medialnymi Konkursu są Telewizja Lokalna Opoczno, Opoczyńska.pl, Radio Plus Radom i Niezależny Portal Miejski Opoczno.info

§ 2 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs będzie trwał od czerwca do października 2018 r.

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel-wychowawca zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z Powiatu Opoczyńskiego.
 2. Kandydatury nauczycieli-wychowawców należy zgłaszać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie: http://www.pppopoczno.4bip.pl
 3. Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszenia można również otrzymać w siedzibie Organizatora: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2.

§ 4 Zasady Konkursu

 1. Zgłoszenia kandydatów do tytułu Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego w 2018 r. mogą nadsyłać: Rady Rodziców, trójki klasowe rodziców działające w szkołach oraz zespoły klasowe - uczniowie, w w/w 4 kategoriach. Kandydatury mogą również zgłaszać osoby indywidualne (rodzic lub uczeń). Można ponownie zgłaszać osoby uczestniczące w poprzednich edycjach Konkursu, które nie zdobyły tytułu.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: kadra kierownicza szkoły, członkowie władz oświatowych oraz ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu.
 3. Organizator powoła dla potrzeb Konkursu Jury, które będzie oceniać kandydatów na podstawie otrzymanych uzasadnień.
 4. W skład Jury Konkursu wchodzą:
  - troje pracowników Poradni
  - dyrektor Wydziału Oświaty i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Opocznie
  - ubiegłoroczni zwycięzcy Konkursu w trzech kategoriach
  - Przewodniczącym Jury jest, z racji pełnionej funkcji, dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Opocznie.

§ 5 Przebieg Konkursu.

 1. Aby zgłosić kandydata do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi załącznikami, zamieszczoną na stronie internetowej http://www.pppopoczno.4bip.pl oraz dostępną w siedzibie Organizatora.
 2. Osoby zgłaszające kandydata do udziału w konkursie są zobowiązane uzyskać jego oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do regulaminu); zgłoszenia bez oświadczenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć uzasadnienie wyboru Kandydata (Załącznik nr 3) w formie opisu jego pracy. Dla zachowania obiektywności oceny w uzasadnieniu prosimy nie zawierać danych identyfikujących kandydata oraz jego miejsce pracy.
 4. Zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora w dwóch zamkniętych kopertach oznaczonych jednakowym symbolem (hasło lub znak graficzny) oraz oznaczonych numerami 1 i 2. Koperta nr 1 powinna zawierać zgłoszenie kandydata oraz jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 1 i 2 do regulaminu), a koperta nr 2 pisemne uzasadnienie zgłoszenia (załącznik nr 3 do regulaminu).
 5. Zgłoszenie do Konkursu może dotyczyć nauczyciela-wychowawcy tylko w jednej kategorii (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).
 6. Zgłoszenia kandydatów do Konkursu będą przyjmowane przez Organizatora od 4 czerwca do 15 września 2018 r . Decyduje data otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 7. Po upływie terminu zgłaszania kandydatur do tytułu Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2018 r. Jury Konkursu wyłoni laureatów Konkursu.
 8. Laureaci zostaną wybrani w oparciu o liczbę punktów, uzyskaną w ocenie Jury Konkursu. Procedura oceny:
  - podstawą oceny będą uzasadnienia zgłoszonych kandydatur,
  - każdy z członków Jury sporządzi ranking kandydatur, po czym za kolejne miejsca w rankingu przyznane zostaną punkty, począwszy od 1 punktu za ostatnie miejsce, 2 za przedostatnie itp., aż do maksymalnej liczby punktów za miejsce pierwsze,
  - oceny uzyskane przez danego kandydata od poszczególnych członków Jury zostaną zsumowane,
  - w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów Jury wyłoni laureata poprzez głosowanie,
  - w przypadku uzyskania w głosowaniu równej liczby głosów rozstrzygający będzie głos Przewodniczącego Jury.
 9. Tytuł Wychowawcy Powiatu Opoczyńskiego 2018 r. otrzyma jeden nauczyciel-wychowawca w każdej z 4 kategorii, który uzyska najwyższą ocenę Jury. W przypadku większej liczby zgłoszeń przewiduje się możliwość rozszerzenia puli nagród o Nagrody Specjalne i wyróżnienia.
 10. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

§ 6 Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie Konkursu w uzasadnionych przypadkach.
 2. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie podana do wiadomości w taki sam sposób, w jaki został ogłoszony niniejszy Regulamin.

 

 

Kontakt

Opoczno.info - Niezależny Portal Miejski

26-300 Opoczno

ul. Słowackiego 5

Telefon: 510 530 704

e-mail: redakcja@opoczno.info

Sprzedaż powierzchni reklamowej:
reklama@opoczno.info

Listy do redakcji prosimy kierować na adres:
listy_do_redakcji@opoczno.info

Top
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.