VI sesja Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji

Drukuj
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

28 marca 2019 roku, o godzinie 9:00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Opocznie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedłożenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów Nr IV i V z sesji Rady Miejskiej w Opocznie VIII kadencji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w gminie Opoczno w roku 2018.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 7. Czystość i porządek w gminie – ocena oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 8. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2018r. – całkowity koszt zadania.
 9. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018 – ocena.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r.
 11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu za 2018r.
 12. Organizacja sieci szkół na rok szkolny 2019/2020.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od osób fizycznych,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2019 – 2034,
  c) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2019,
  d) przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Opoczno na lata 2019 – 2021”,
  e) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opoczno na rok 2019”,
  f) zmiany uchwały Nr XXII/222/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze zbiornika wodnego położonego w Opocznie przy ul. gen. Kazimierza Bończy – Załęskiego,
  g) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej na terenie Gminy Opoczno,
  h) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno”.
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  j) rozpatrzenia petycji Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie,
  k) rozpatrzenia petycji Rodziców Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie,
  l) rozpatrzenia petycji Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie o utworzenie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

ZWIŃ

Proponowane artykuły: